โครงการอบรมระยะสั้น (Short Courses) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

           สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น (Short Course)  โดยมีความตั้งใจในการให้บริการในหลากหลายหลักสูตร แบบรายกลุ่มตลอดทั้งปี โดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้    เปิดหลักสูตรอบรมจำนวน 19  หลักสูตร  รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถิติพื้นฐาน : การวิเคราะห์และแปลผล กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
3. การจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
4. การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
5. สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
6. สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R สำหรับงานสำนักงาน กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
7. การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้โปรแกรม R กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
8. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
9. การใช้งาน Google Documents สำหรับงานด้านการศึกษา กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
10. สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
11. งานวิจัยสถาบันในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
12. งานวิจัยทางการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
13. ครูนักวิจัยในชั้นเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
14. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
15. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบชี้แนะการรู้คิด กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
16. การวิเคราะห์ข้อสอบและเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
17. การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย Microsoft Excel กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
18. การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับครูมือใหม่ กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา
 
<< สมัครเข้าร่วมอบรม >> << ดูรายละเอียดหลักสูตรและการอบรม >>